Chương trình đào tạo – Điện Công nghiệp

  1. Chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp theo mô hình 9+3+2: tải về
  2. Chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp theo mô hình 12+3: tải về