Quy định quản lý, tổ chức đào tạo

Quy định về tổ chức, quản lý lớp học theo mô hình KOSEN

Quy định về tổ chức hoạt động kết nối doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published.